Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?
Każde ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Na przykład ubezpieczenie samochodu ratuje przed wysokimi kosztami naprawy auta w przypadku kolizji, a ubezpieczenie na życie zabezpiecza spadkobierców. Bywają jednak sytuacje, że firma ubezpieczeniowa zaniży odszkodowanie lub nie zgodzi się na jego wypłatę. Wtedy pozostaje odwołanie i pojawia się pytanie: ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jakie decyzje ubezpieczycieli są najczęściej kwestionowane przez poszkodowanych?

Ubezpieczyciel, zanim wyda decyzję o wypłacie odszkodowania, zazwyczaj bardzo wnikliwie analizuje dokumentację związaną ze sprawą. Wiadomo też nie od dzisiaj, że towarzystwa ubezpieczeniowe lubią podpisywać umowy i wydawać polisy. Bywa gorzej z realizacją świadczeń w przypadku wystąpienia szkody. Stawką bowiem są pieniądze i czasem są to bardzo wysokie sumy. Dlatego ubezpieczycielom nie jest na rękę wypłata pełnego świadczenia. Dlatego odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania nie jest niczym nowym. Najczęstszą przyczyną, jaką podają poszkodowani, jest:

Warto wiedzieć, że każda umowa ubezpieczeniowa w jej podstawowym zakresie podlega regulacjom przepisów, jakie są zawarte w Kodeksie Cywilnym, a także regulacjom, które dotyczą umów konsumenckich. Przede wszystkim na tej podstawie ubezpieczyciel wydaje swoje decyzje o wypłacie bądź odmowie udzielenia odszkodowania. Ta sama podstawa prawna dotyczy ubezpieczonego lub poszkodowanego, który powinien dochodzić swoich praw. Dlatego też przed napisaniem odwołania poszkodowany ma obowiązek przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia, umowę z ubezpieczycielem oraz regulacje prawne z Kodeksu Cywilnego.

Trudne, prawda?

Dlatego warto po pomoc zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy, która pomoże ustalić odpowiedź na wiele pytań, w tym: ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Rozmowa z doradcą nic nie kosztuje -warto sprawdzić, czy należy się dodatkowo odszkodowanie i czy warto pisać odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela: ile czasu może minąć?

Warto z góry wiedzieć, że przepisy nie wskazują konkretnego terminu, w jakim powinno się złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jednak tutaj trzeba pamiętać o tak ważnej kwestii, jaką są terminy przedawnienia roszczeń. O fakcie powstania szkody, która znajduje się w zakresie umowy ubezpieczeniowej, poszkodowany ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałem zdarzeniu w terminie do 7 dni – w przypadku szkody z polisy Autocasco, szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) W przypadku szkody z OC sprawcy termin ten wynosi - 3 lata. Poszkodowany ewentualnie powinien być przygotowany na odmowę lub zaniżenie wartości wypłaty odszkodowania ze względu na zwłokę i przekroczenie terminu zgłoszenia zdarzenia.

W sytuacji, gdy wszystkie terminy zostaną dotrzymane, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na spełnienie świadczenia w postaci wypłaty odszkodowania ewentualnie może przedłużyć proces likwidacji szkody do 90 dni w nadzwyczajnych okolicznościach -oczywiście o tym fakcie musi być poinformować Poszkodowany. Gdy poszkodowany otrzyma decyzję – może ją zaakceptować lub nie. Gdy decyzja poszkodowanemu nie odpowiada, ma rażące uchybienia, można napisać odwołanie od niej lub wstąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu. By do tego nie doszło, zawsze warto podjąć próbę porozumienia. Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Wszystko zależy od terminu przedawnienia szkody. Nie należy jednak czekać do samego końca. W tym czasie można bowiem zgubić przydatne dokumenty lub zapomnieć o wielu szczegółach, które mogą zmienić bieg sprawy. Należy też pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma od 30 do 60 dni roboczych, by rozpatrzyć odwołanie od swojej decyzji.

Kiedy można ubiegać się o zaległe odszkodowanie?

Żądania ubezpieczonego się przedawniają – o tym trzeba wiedzieć, by poznać odpowiedź na powyższe pytanie oraz dowiedzieć się ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Pod uwagę należy wziąć terminy, które są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeni i regulacje zawarte w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z przepisami KC, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu.

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia mienia (autocasco, polisy mieszkaniowe), ubezpieczenia na życie, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków itp. reguluje art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat.

Wyjątkiem są roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z art. 819 § 3 KC w ubezpieczeniu OC roszczenia poszkodowanego przedawniają po okresie, jaki został przewidziany w przepisach o odpowiedzialności za szkodę, która postała na skutek czynu niedozwolonego lub w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania określonego zobowiązania. W tym wypadku:

3 lata

 • Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego to trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.
 • Właściwą chwilą do określenia początku trzyletniego biegu przedawnienia jest moment dowiedzenia się o szkodzie, gdy poszkodowany zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzeń, wskazujących na fakt powstania szkody, inaczej mówiąc, gdy ma świadomość doznanej szkody.
 • Bieg tego terminu przerywa się z chwilą zgłoszenia szkody i zaczyna biec na nowo od momentu otrzymania zawiadomienia o odmowie lub wypłacie odszkodowania.
 • Termin trzyletni będzie miał zastosowanie w sprawach:
  • gdzie sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym,
  • szkód majątkowych OC/AC.

20 lat

  • Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany powiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W dniu 10 sierpnia 2007r. w polskim prawie wydłużono okres przedawnienia z 10 do 20 lat. Wszelkie sprawy, które nie przedawniły się na dzień zmiany przepisów prawa uzyskały nowy 20 letni okres przedawnienia.
  • Wobec powyższego w przypadku zbrodni lub występku do dochodzenia odszkodowania kwalifikują się wszystkie sprawy, które miały miejsce od dnia 10 sierpnia 1997r.
  • Do dwudziestoletniego okresu przedawnienia będą miały zastosowanie sprawy:
   • z ciężkimi obrażeniami ciała, które spowodowały rozstrój czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni,
   • ze skutkiem śmiertelnym, gdzie sprawca zdarzenia został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub umorzono postępowanie na okres próby lub z uwagi na śmierć sprawcy zdarzenia.
   • Jeśli postępowanie umorzono w związku z niewykryciem sprawcy zastosowanie ma 3 letni okres przedawnienia.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl