Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Jak uzyskać wyższą kwotę?

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to najbardziej trudny i skomplikowany rodzaj odszkodowań powypadkowych.

Dzieje się tak z powodu rozpaczy, w jakiej znajduje się rodzina i najbliżsi osoby zmarłej oraz z powodu konieczności dokonywania formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania. Firma odszkodowawcza, z uwagi na trudną sytuację w jakiej znajduje się rodzina ubiegająca się o odszkodowanie za śmierć ojca czy innej osoby najbliższej, pomaga rodzinie zmarłego w najszerszym możliwym zakresie.

Jak to działa ? … Krok po kroku

1. Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie +48 881 389 389 bądź mailowo biuro@helper-cpp.pl

2. Nasi Przedstawiciele nawiążą kontakt z Tobą w celu umowienia się na spotkanie i przedstawienia oferty.

3. Jeśli wszystkie warunki oferty są już dla Ciebie jasne -podpisujemy umowę i zaczynamy procesowanie Twojej sprawy. 

4. Zgłoszenie roszczenia  do Towarzystwa ubezpieczeniowego

(etap przedsądowy)

5. Kolejnym działaniem jest przygotowanie dokumentów na etap sądowy

(etap przedsądowy)

6. Wchodzimy na drogę sądową

(etap sądowy)

7. Procesujemy Twoją sprawę, aż do uzyskania wyroku

8. Rozliczenie -zgodnie z umową, nastpuje na samym końcu 

(prowizja tylko od efektu)


Śmierć osoby bliskiej, a odszkodowanie

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się członkom rodziny zmarłego oraz innym najbliższym osobom, za krzywdę jaką odczuwają po śmierci ważnej dla nich osoby. Odszkodowanie za śmierć najbliższej osoby należy się, jeśli zgon został powodowany wypadkiem komunikacyjnym, za który osoba zmarła nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli nastąpił  w wyniku innego zdarzenia, za które winę ponosi osoba trzecia (np. na skutek w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy itp.)

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się członkom rodziny zmarłego oraz innym najbliższym osobom, za krzywdę jaką odczuwają po śmierci ważnej dla nich osoby. Odszkodowanie za śmierć najbliższej osoby należy się, jeśli zgon został powodowany wypadkiem komunikacyjnym, za który osoba zmarła nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli nastąpił  w wyniku innego zdarzenia, za które winę ponosi osoba trzecia (np. na skutek w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy itp.)

Odszkodowanie za śmierć Ojca

Dla rodzin najbardziej problematyczne wydaje się przysługujące odszkodowanie za śmierć ojca. Ojciec to w końcu głowa rodziny oraz osoba, która często zajmuje się w rodzinie formalnościami i stanowi dla rodziny podporę psychiczną i oparcie materialne. Jego zgon skutkuje więc destabilizacją rodziny i objawia się głęboką żałobą.

Odszkodowanie za śmierć Matki

Załóżmy, że nastąpiła śmierć matki, która nie pracowała, lecz zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Odszkodowanie należeć się będzie dzieciom. Tym bardziej sytuacja życiowa dzieci ulegnie pogorszeniu, jeżeli nastąpiła śmierć matki, która pracowała zarobkowo, przyczyniając się do zaspokajania potrzeb rodziny. Odszkodowanie należy się także mężowi, jeżeli spadł na niego ciężar związany ze sprawowaniem opieki i zaspokajaniem potrzeb rodziny. Dowiedz się więcej o odszkodowaniu za śmierć matki.

Odszkodowanie za śmierć dorastającego dziecka – syna, córki.

Orzeczenie SN z maja 1969 r. słusznie przyznało odszkodowanie rodzicom w związku ze śmiercią dorastającego syna (16 lat), na którego pomoc w bliskiej przyszłości mogli liczyć. Wniosek o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej rodziców uzasadniają zwłaszcza takie okoliczności, jak ich skromne warunki materialne, podeszły wiek, możliwość rychłego podjęcia pracy zarobkowej przez syna itd. Podobnie wypadnie rozstrzygnięcie, jeżeli nastąpiła śmierć córki, zwłaszcza, gdy już pracowała i oddawała rodzicom część swych zarobków. Przeczytaj więcej o wypłacie odszkodowania za śmierć dziecka.

Szkody prenatalne. W orzeczeniu z czerwca 1966 r. Sąd Najwyższy przyznał zadośćuczynienie dziecku, które było już poczęte w chwili śmierci ojca, wynikłej wskutek czynu niedozwolonego osoby trzeciej, a następnie urodziło się żywe. Za takim rozstrzygnięciem przemawiały – zdaniem Sądu Najwyższego – następujące argumenty:

a. Ograniczona zdolność prawna dziecka poczętego wynika z przepisów prawa rodzinnego i spadkowego

b. Prawidłowa wykładnia prawa zgodna z duchem humanizmu” nakazywała przyjąć, że dziecko poczęte musi być traktowane na równi z urodzonym.

Krąg uprawnionych do stosownego odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

W kodeksie cywilnym chodzi o pojęcie rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego za najbliższego członka rodziny można uznać: rodziców, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, wnuczęta, macochę, ojczyma, a nawet dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych oraz partnera pozostającego w związku nieformalnym (konkubinacie).

Roszczenie o rentę dla członków rodziny – renta alimentacyjna. W przypadku śmierci poszkodowanego o alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Będą to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent. Będą to również inne osoby bliskie, którym zmarły poszkodowany dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania – np. rodzice lub dziadkowie, którzy pozostawali na wyłącznym utrzymaniu dziecka, wnuczka. Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek ustanowienia tego typu renty powstaje nie tylko w zamian dostarczania środków pieniężnych, ale również sprawowania opieki, wychowania etc. Czas trwania obowiązku rentowego (alimentacyjnego) będzie zróżnicowany ze względu na okres pozostawania po śmierci poszkodowanego bez środków utrzymania tj. czasu kontynuowania nauki i indywidualnej możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W trakcie płatności renty mogą nastąpić istotne zmiany stosunków, uzasadniające zarówno zmianę wysokości, sposobu płatności i charakteru renty, co winna wykazać strona zgłaszająca roszczenie.

Zadośćuczynienie za śmierć – Zwrot kosztów pogrzebu

Gdy następstwem wypadku jest śmierć poszkodowanego, sprawca szkody ma obowiązek pokryć koszty pogrzebu. Z roszczeniem z tego tytułu może wystąpić ten, kto je pokrył (niekoniecznie członek najbliższej rodziny.) W zakresie pojęcia „koszty pogrzebu” mieszczą się typowe wydatki z tego tytułu, z uwzględnieniem racji środowiskowych, tradycji, zwyczajów lokalnych.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć:

-Ubranie żałobne dla zmarłego oraz dla najbliższej rodziny

-Kwiaty/wieńce -trumna/urna, kremacja, stypa, usługa pogrzebowa, transport żałobników na cmentarz, nagrobek, opłata za ceremonię pogrzebową

Odszkodowanie jest z reguły wypłacane na podstawie rachunków, rzadziej w formie ryczałtowej.

Kwota jaka przysługuje za śmierć osoby najbliższej zależy od zażyłości i intensywności więzi jaka łączyła osobę zmarłą z osobą roszczącą o odszkodowanie.

Zazwyczaj odszkodowanie za śmierć ojca lub matki jest niższe, niż odszkodowanie za śmierć dziecka, jednak nadal pozostają odszkodowaniami najwyższej kategorii kwotowej.

Przedawnienie – termin dwudziestoletni.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat  od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany powiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Wobec powyższego w przypadku zbrodni lub występku do dochodzenia odszkodowania kwalifikują się wszystkie sprawy, które miały miejsce od dnia 10 sierpnia 1997r. ‘

Do 20 lat okresu przedawnienia będą miały zastosowanie sprawy:

-z ciężkimi obrażeniami ciała, które spowodowały rozstrój czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni,

-ze skutkiem śmiertelnym, gdzie sprawca zdarzenia został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub umorzono postępowanie na okres próby lub z uwagi na śmierć sprawcy zdarzenia.

-Jeśli postępowanie umorzono w związku z niewykryciem sprawcy zastosowanie ma 3 letni okres przedawnienia.

 

Sprawdź również:


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl