Czy pasażerowi sprawcy wypadku należy się odszkodowanie za urazy ciała?

Z polisy OC sprawcy wypadku pokrywane są zarówno szkody osobowe oraz materialne. Odszkodowanie za uraz ciała w wypadku samochodowym należy się również pasażerom biorącym udział w zdarzeniu – również tym, którzy podróżowali razem ze sprawcą wypadku. Jak wygląda procedura?

Z polisy OC (odpowiedzialność cywilna) sprawcy wypadku pokrywane są zarówno szkody osobowe oraz materialne. Odszkodowanie za uraz ciała w wypadku samochodowym należy się również pasażerom biorącym udział w zdarzeniu – również tym, którzy podróżowali razem ze sprawcą wypadku. Jak wygląda procedura? Jakie są rodzaje roszczeń, o które może się starać poszkodowany pasażer? Czy przyczynienie się pasażera do wypadku ma wpływ na wypłatę odszkodowania?

Odszkodowanie dla pasażera wypadku z OC. Jak wygląda procedura?

W obowiązującym pra­wie pol­skim, od­po­wie­dzial­ność kie­row­cy wobec po­szko­do­wa­nych określa się na dwóch zasadach: winy lub ry­zy­ka. Procedura wypłacania odszkodowania za uraz ciała w wypadku samochodowym zależy przede wszystkim od rodzaju przewozu – odpłatnego (ryzyko) lub nieodpłatnego (wina).

Co oznacza od­po­wie­dzial­ność spraw­cy wy­pad­ku na za­sa­dzie winy? Kierowca od­po­wiada w tym wypadku za czyny, które są sprzecz­ne z pra­wem. Jeśli wy­pa­dek zostanie spowodowany w wyniku na­ru­szenia prze­pi­sów w sposób ce­lo­wy oraz świa­do­my, kie­rujący pojazdem jest zo­bo­wią­za­ny do za­dość­uczy­nienia po­szko­do­wa­ne­mu pa­sa­że­ro­wi. Odpowiedzialność na za­sa­dzie winy do­ty­czy prze­wo­zów grzecz­no­ścio­wych, czyli nie­od­płat­nych.

Co oznacza od­po­wie­dzial­ność spraw­cy wy­pad­ku na za­sa­dzie ryzyka? W przy­pad­ku prze­wo­zów od­płat­nych od­po­wie­dzial­ność spraw­cy opie­ra się na za­sa­dzie ry­zy­ka. W tej sytuacji już samo za­ist­nie­nie zda­rze­nia, w wyniku którego pa­sa­żer zostanie poszkodowany niejako zo­bo­wią­zu­je kie­row­cę do po­nie­sie­nia wszel­kich kon­se­kwen­cji, które są zwią­za­ne z za­dość­uczy­nie­niem po­szko­do­wa­nym. Zasady do­cho­dze­nia od­szko­do­wa­nia przez pa­sa­że­ra opierają się właśnie na tych okolicznościach. Gdy doszło do wypadku, a pa­sa­żer był prze­wo­żo­ny nie­od­płat­nie, musi on wy­ka­zać winę kie­ru­ją­ce­go po­jaz­dem. W sytuacji prze­wo­zu od­płat­nego nie trze­ba udo­wad­niać winy kie­ru­ją­ce­go.

Pa­sa­żer poszkodowany w wypadku samochodowym ma prawo do­ma­gać się od­szko­do­wa­nia z OC spraw­cy zda­rze­nia za ob­ra­żenia ciała i kosz­ty zwią­za­ne z le­cze­niem oraz re­ha­bi­li­ta­cją. Do­dat­ko­wo po­szko­do­wa­ne­mu może zo­stać przy­zna­ne za­dość­uczy­nie­nie za cierpienia psychiczne lub renta w przypadku, gdy poszkodowany po wypadku nie może podjąć pracy zarobkowej. Jeśli wła­ści­ciel po­jaz­du miał po­li­sę NNW, pa­sa­żer może rów­nież ubie­gać się o wy­pła­ce­nie od­szko­do­wa­nia z tej po­li­sy. Od­szko­do­wa­nie z po­li­sy NNW jest świad­cze­niem nie­za­leż­nym od od­szko­do­wa­nia z OC spraw­cy czy tez wypłacanego za­dość­uczy­nie­nia.

Odszkodowanie dla pasażera wypadku: rodzaje roszczeń

Co należy się poszkodowanemu w wypadku pasażerowi? Czy tylko jest to odszkodowanie za uraz ciała w wypadku samochodowym? Poszkodowany pasażer ma dość szeroki katalog roszczeń, jakie może on zgłosić. Roszczenia odszkodowawcze obejmują:

  • Odszkodowanie, czyli wynagrodzenie strat, które poszkodowany poniósł w wypadku samochodowym. Firma ubezpieczeniowa powinna mu zwrócić koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Do zwrotu są również ewentualne koszty dojazdów do lekarzy i prywatnych wizyt, jeżeli poszkodowany korzystał z takich konsultacji. W zakresie odszkodowania znajduje się też rekompensata za utracone dochody w związku z brakiem możliwości kontynuowania pracy zawodowej. Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań na piękne oczy. Swoje roszczenia należy zawsze udowodnić. Warto więc gromadzić wszelkie rachunki, paragony i faktury.
  • Zadośćuczynienie za ból oraz cierpienie fizyczne i psychiczne to jednorazowe  świadczenie o tak zwanym charakterze niemajątkowym. Jego celem jest naprawienie szkód, których doznała osoba poszkodowana. Wysokość zadośćuczynienia jest indywidualna. Zależy m.in. od długości leczenia.
  • Renta wyrównawcza, która przysługuje, gdy poszkodowany stracił częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania dotychczasowej lub w ogóle pracy zarobkowej oraz w sytuacji, gdy zwiększyły się jego potrzeby i zdecydowanie zmalały widoki powodzenia na przyszłość. Ubezpieczyciel może wypłacać rentę miesięcznie lub jednorazowo jako kapitalizację świadczenia.

Odszkodowanie dla pasażera gdy sprawca jest osobą bliską

Choć ubezpieczyciele tę sytuację starają się pomijać lub odmawiać wypłaty świadczenia, to zgodnie z polskim prawem, moż­li­wość do­cho­dze­nia od­szko­do­wa­nia mają rów­nież pa­sa­że­ro­wie po­jaz­du, dla któ­rych kie­ru­ją­cy i jed­no­cze­śnie spraw­ca wy­pad­ku, był osobą bli­ską.

Odszkodowanie za uraz ciała w wypadku samochodowym należy się nawet wów­czas, gdy pa­sa­żer jest współ­wła­ści­cie­lem po­jaz­du oraz gdy po­niósł śmierć. W ostatnim przypadku ro­dzi­na ma prawo do­cho­dzić od­szko­do­wa­nia oraz za­dość­uczy­nie­nia, nawet jeśli sprawcą jest osoba bli­ska.

Przyczynienie się pasażera do wypadku a wypłata odszkodowania z OC

Każda osoba biorąca udział w wypadku samochodowym może się do niego przyczynić. Jedną z sytuacji jest podróż z nietrzeźwym kierowcą. W takich okolicznościach ubezpieczyciel będzie miał prawo wypłacić poszkodowanej osobie tylko część odszkodowania.

Innym powodem zmniejszenia odszkodowania za uraz ciała w wypadku samochodowym jest brak zapiętych pasów bezpieczeństwa w chwili zaistnienia zdarzenia. Rozmiar obrażeń, których doznał poszkodowany, mógł bowiem być mniejszy, gdyby zasady ustawy Prawo o ruchu drogowym były przstrzegane.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl