Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć ojca
Jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć dla dziecka jest śmierć rodziców. Szczególne znacznie ma śmierć ojca w wypadku samochodowym. Oznacza bowiem nie tylko olbrzymie poczcie straty i żałobę dla rodziny, ale też pogorszenie się sytuacji życiowej i materialnej. Poszkodowanym dzieciom w tej sytuacji należy się odpowiednia rekompensata od sprawcy zdarzenia. Jest to odszkodowanie za śmierć ojca. Jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Dziecko, którego tata zginął  w wypadku samochodowym, a nie był jego sprawcą, ma prawo uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć ojca oraz dodatkowe świadczenia, którymi między innymi są:

 • renta
 • zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Na dochodzenia odszkodowania nie ma wpływu wiek osieroconego dziecka, które może w chwili zdarzenia być osobą małoletnią, ale też i osobą dorosłą. Warto jednak wiedzieć, że o odszkodowanie za śmierć ojca należy wystąpić nie później, niż 20 lat od daty zdarzenia. Roszczenia odszkodowawcze zostaną skutecznie wyegzekwowane, gdy zostaną spełnione ku temu dwa określone warunki. Jakie?

 1. Ojciec poniósł śmierć w wyniku zawinionego działania innej osoby.
 2. Ojciec nie był jedyną osobą winną zdarzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Warto wiedzieć, że roszczenia o stosowne odszkodowanie za śmierć ojca i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie jest to syn i córka. Na wysokość należnych roszczeń wypływa siła więzi między zmarłym ojcem a dzieckiem, sam sposób, intensywność, a także długość odczuwania krzywdy. O zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą też ubiegać się dzieci adoptowane,  wychowywane w ramach rodziny zastępczej lub pasierbowie - potomstwo drugiego małżonka.

Jakich roszczeń w ramach rekompensaty może dochodzić dziecko?

 • Zadośćuczynienie za śmierć ojca, którego zadaniem jest jednorazowa rekompensata całości krzywdy doznanej w wyniku wypadku samochodowego, w którym ojciec poniósł śmierć.  Krzywda oznacza tutaj całość negatywnych przeżyć, które zostały wywołane śmiercią osoby najbliższej, tj. ból, cierpienie, pogorszenie się zdrowia tak fizycznego jak i psychicznego.
 • Odszkodowanie za śmierć ojca za pogorszenie się sytuacji życiowej. W wyniku śmierci rodzica, dziecko zostaje pozbawione opieki ojcowskiej. Nie może liczyć na wsparcie teraz, ani w przyszłym życiu. Takie odszkodowanie jest jednorazowe i ma za zadanie wynagrodzić krzywdę majątkową.
 • Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia. W przypadku, gdy pełnoletnie dziecko opłaciło z własnych środków finansowych wszelkie koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka, należy się wówczas zwrot poniesionych nakładów finansowych od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Można też w ramach tego odszkodowania domagać się zwrotu kosztów, które są związane z terapią psychologiczną dziecka, które nie potrafiło samodzielnie uporać się z przeżytą traumą.
 • Renta po śmierci ojca należy się dziecku małoletniemu. To roszczenie wynika z faktu, że ojciec sprawuje obowiązek alimentacyjny względem swojego dziecka. Obowiązek alimentacyjny  dotyczy nie tylko tradycyjnych świadczeń finansowych. Związane jest z nim również sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem, a także ściśle określony wkład w wychowanie małoletniego dziecka. Renta alimentacyjna po śmierci ojca w wypadku samochodowym powinna być wypłacana do momentu uzyskania przez małoletnie dziecko zdolności zarobkowych. O rentę może się ubiegać dziecko nawet, jeśli jego matka żyje i czy ma możliwość utrzymania dziecka. Nie ma to znaczenia dla zaistnienia roszczenia o to odszkodowanie za śmierć ojca.

CZYTAJ TAKŻE: Czy po wypadku samochodowym ze skutkiem śmiertelnym należy się renta? Jeśli tak to komu?

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym?

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie za śmierć ojca w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł – 15 000 zł. Jest to o wiele za mało. Sprawdzona kancelaria odszkodowawcza potrafi wynegocjować lub wywalczyć w sądzie kwoty 10, a nawet i 15 razy wyższe. By jednak uzyskać najbardziej satysfakcjonujące odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku, należy spełnić określone warunki.

Przede wszystkim od dnia śmierci ojca nie może upłynąć więcej niż 20 lat, a zmarły ojciec nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć. Dodatkowo osoba ubiegająca się o odszkodowanie powinna posiadać następujące dokumenty:

 • akt zgonu ojca
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa, jeżeli dziecko, które ubiega się o odszkodowanie zmieniło nazwisko po ślubie
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią ojca (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego, inne dokumenty z postępowania karnego, sygnaturę akt sprawy

W przypadku dopłaty do odszkodowania trzeba posiadać dokumentację z postępowania o odszkodowanie za śmierć ojca.

W kolejnych krokach należy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, przesłać zgromadzone w sprawie dokumenty lub scedować ich uzyskanie na kancelarię. Prawnicy odpowiednio wycenią wysokość możliwych do uzyskania roszczeń, a po podpisaniu umowy, będą reprezentować poszkodowanego przed firmą ubezpieczeniową lub w sądzie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca

Oprócz zadośćuczynienia, renty,  zwrotu kosztów pochówku i stypy oraz leczenia, dziecko może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca. Czym charakteryzuje się to świadczenie? Odszkodowanie za śmierć jest świadczeniem finansowym. Jego zadaniem jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych, jakie poniosły dzieci zmarłego mężczyzny. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca przysługuje w momencie, gdy jego nagłe odejście spowodowało:

 • utratę wsparcia i opieki;
 • utratę przez dzieci możliwości bycia kształtowanym i wychowywanym przez ojca;
 • utratę części dochodów, którą ojciec przeznaczał na utrzymanie dzieci;
 • utratę możliwości poprawy sytuacji materialnej rodziny w wyniku awansu czy podwyżki ojca;
 • utratę możliwości spłaty zobowiązań finansowych przez ojca np. kredytów;
 • trwałe lub przemijające skutki zdrowotne doznawane przez dzieci zmarłego w konsekwencji przeżywania jego straty.

O jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca mogą starć się niepełnoletni jaki pełnoletni potomkowie, pasierbowie i dzieci przysposobione (adoptowane), dzieci z rodziny zastępczej i przyjęte na wychowanie. Wystarczy wykazać, że przed śmiercią zmarły i wnioskodawcy mieszkali ze sobą w jednym gospodarstwie domowym, a także łączyły ich realne i silne więzi emocjonalne.

Sprawdź również: 

Odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Wypłata odszkodowania za śmierć teścia lub teściowej


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl