Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć ojca
Jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć dla dziecka jest śmierć rodziców. Szczególne znacznie ma śmierć ojca w wypadku samochodowym. Oznacza bowiem nie tylko olbrzymie poczcie straty i żałobę dla rodziny, ale też pogorszenie się sytuacji życiowej i materialnej. Poszkodowanym dzieciom w tej sytuacji należy się odpowiednia rekompensata od sprawcy zdarzenia. Jest to odszkodowanie za śmierć ojca. Jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Dziecko, którego tata zginął  w wypadku samochodowym, a nie był jego sprawcą, ma prawo uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć ojca oraz dodatkowe świadczenia, którymi między innymi są:

 • renta
 • zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Na dochodzenia odszkodowania nie ma wpływu wiek osieroconego dziecka, które może w chwili zdarzenia być osobą małoletnią, ale też i osobą dorosłą. Warto jednak wiedzieć, że o odszkodowanie za śmierć ojca należy wystąpić nie później, niż 20 lat od daty zdarzenia. Roszczenia odszkodowawcze zostaną skutecznie wyegzekwowane, gdy zostaną spełnione ku temu dwa określone warunki. Jakie?

 1. Ojciec poniósł śmierć w wyniku zawinionego działania innej osoby.
 2. Ojciec nie był jedyną osobą winną zdarzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Warto wiedzieć, że roszczenia o stosowne odszkodowanie za śmierć ojca i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie jest to syn i córka. Na wysokość należnych roszczeń wypływa siła więzi między zmarłym ojcem a dzieckiem, sam sposób, intensywność, a także długość odczuwania krzywdy. O zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą też ubiegać się dzieci adoptowane,  wychowywane w ramach rodziny zastępczej lub pasierbowie - potomstwo drugiego małżonka.

Jakich roszczeń w ramach rekompensaty może dochodzić dziecko?

 • Zadośćuczynienie za śmierć ojca, którego zadaniem jest jednorazowa rekompensata całości krzywdy doznanej w wyniku wypadku samochodowego, w którym ojciec poniósł śmierć.  Krzywda oznacza tutaj całość negatywnych przeżyć, które zostały wywołane śmiercią osoby najbliższej, tj. ból, cierpienie, pogorszenie się zdrowia tak fizycznego jak i psychicznego.
 • Odszkodowanie za śmierć ojca za pogorszenie się sytuacji życiowej. W wyniku śmierci rodzica, dziecko zostaje pozbawione opieki ojcowskiej. Nie może liczyć na wsparcie teraz, ani w przyszłym życiu. Takie odszkodowanie jest jednorazowe i ma za zadanie wynagrodzić krzywdę majątkową.
 • Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia. W przypadku, gdy pełnoletnie dziecko opłaciło z własnych środków finansowych wszelkie koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka, należy się wówczas zwrot poniesionych nakładów finansowych od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Można też w ramach tego odszkodowania domagać się zwrotu kosztów, które są związane z terapią psychologiczną dziecka, które nie potrafiło samodzielnie uporać się z przeżytą traumą.
 • Renta po śmierci ojca należy się dziecku małoletniemu. To roszczenie wynika z faktu, że ojciec sprawuje obowiązek alimentacyjny względem swojego dziecka. Obowiązek alimentacyjny  dotyczy nie tylko tradycyjnych świadczeń finansowych. Związane jest z nim również sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem, a także ściśle określony wkład w wychowanie małoletniego dziecka. Renta alimentacyjna po śmierci ojca w wypadku samochodowym powinna być wypłacana do momentu uzyskania przez małoletnie dziecko zdolności zarobkowych. O rentę może się ubiegać dziecko nawet, jeśli jego matka żyje i czy ma możliwość utrzymania dziecka. Nie ma to znaczenia dla zaistnienia roszczenia o to odszkodowanie za śmierć ojca.

The Mobile Gaming Experience at Captain Cooks Casino Canada

Are you ready to embark on an exhilarating mobile gaming adventure? Look no further than Captain Cooks Casino Canada! With the ever-growing popularity of mobile gaming, this online casino has taken the gaming experience to new heights by offering a wide range of thrilling games right at your fingertips. Whether you're a seasoned player or new to the world of online gambling, Captain Cooks Casino Canada has something for everyone. In this article, we will explore the captivating world of mobile gaming at Captain Cooks Casino Canada, diving into the exciting features, the vast selection of games, and the seamless user experience that awaits you.

Imagine having the power to play your favorite casino games anytime, anywhere. With Captain Cooks Casino Canada's mobile gaming platform, this dream becomes a reality. Gone are the days of being tied to your desktop computer - now you can spin the reels of a slot machine, challenge the dealer in a game of blackjack, or try your luck at roulette, all from the convenience of your smartphone or tablet. But what sets Captain Cooks Casino Canada apart from other mobile gaming platforms? How does it ensure an unforgettable experience for its players? And what are the key features that make it a go-to destination for mobile gamers? Join us as we delve into the world of mobile gaming at Captain Cooks Casino Canada and discover the answers to these questions and more.

The Evolution of Mobile Gaming: How Captain Cooks Casino Canada Adapted to the Mobile Era

Captain Cooks Casino Canada offers a thrilling mobile gaming experience that allows players to enjoy their favorite casino games anytime, anywhere. With a wide selection of mobile games available, players can immerse themselves in a world of excitement and entertainment right from the palm of their hand. Whether you prefer classic table games like blackjack and roulette, or the thrill of video slots, Captain Cooks Casino has something for everyone.

One of the standout features of the mobile gaming experience at Captain Cooks Casino Canada is the seamless gameplay and user-friendly interface. The mobile platform is designed to be intuitive and easy to navigate, ensuring that players can quickly find their favorite games and start playing with just a few taps. The graphics and sound effects are also top-notch, creating an immersive gaming experience that rivals playing on a desktop computer.

In addition to the impressive selection of games and user-friendly interface, Captain Cooks Casino Canada also offers a secure and fair gaming environment. The mobile platform utilizes state-of-the-art encryption technology to ensure that all player data and transactions are protected. Furthermore, the casino is licensed and regulated by reputable authorities, guaranteeing that players can enjoy their gaming experience with peace of mind. With its combination of exciting games, user-friendly interface, and top-notch security, Captain Cooks Casino Canada is the ultimate destination for mobile gaming enthusiasts.

Unleashing the Power of Portability: Exploring the Convenience and Accessibility of Mobile Gaming at Captain Cooks Casino Canada

Experience the thrill of mobile gaming like never before with the Captain Cooks casino app. Designed to provide a seamless and immersive gaming experience, the app brings the excitement of the casino straight to your fingertips. Whether you're a seasoned player or new to online gambling, the Captain Cooks casino app offers a wide range of games to suit every taste and skill level.

With the Captain Cooks casino app, you can enjoy all your favorite casino games anytime, anywhere. From popular slot games to classic table games like blackjack and roulette, the app has it all. The user-friendly interface and smooth gameplay ensure that you have a hassle-free gaming experience, allowing you to focus on what matters most – winning big!

One of the standout features of the Captain Cooks casino app is its impressive selection of progressive jackpot games. With the chance to win life-changing sums of money, these games are a favorite among players. Whether you're chasing the Mega Moolah jackpot or trying your luck on King Cashalot, the app gives you the opportunity to become an instant millionaire.

In addition to its exciting game selection, the Captain Cooks casino app also offers a secure and reliable platform. With state-of-the-art encryption technology and a dedicated support team, you can play with peace of mind knowing that your personal and financial information is protected. So why wait? Download the Captain Cooks casino app today and embark on a thrilling mobile gaming adventure like no other.

Immersive Gameplay on the Go: Enhancing the Mobile Gaming Experience at Captain Cooks Casino Canada

Captain Cooks Casino Canada offers an exceptional mobile gaming experience that caters to players on the go. With a wide selection of games available, players can enjoy their favorite casino games anytime, anywhere. The mobile platform is designed to be user-friendly and responsive, ensuring a seamless and enjoyable gaming experience.

Whether you're a fan of slots, table games, or progressive jackpots, Captain Cooks Casino Canada has it all. The mobile gaming library is constantly updated with new and exciting titles, ensuring that players never run out of options. The games are optimized for mobile devices, allowing for smooth gameplay and stunning graphics. Additionally, the mobile platform offers secure and convenient banking options, making it easy for players to deposit and withdraw funds.

Winning Big Anytime, Anywhere: Maximizing Opportunities and Rewards through Mobile Gaming at Captain Cooks Casino Canada

Experience the thrill of mobile gaming at Captain Cooks Casino Canada. With our state-of-the-art mobile platform, you can enjoy your favorite casino games anytime, anywhere. Whether you're on the go or relaxing at home, our mobile casino offers a seamless and immersive gaming experience.

Our mobile platform features a wide range of games to suit every player's preferences. From classic slots to progressive jackpots, table games, and live dealer options, there is something for everyone. The games are designed with stunning graphics and smooth gameplay, ensuring that you never miss out on the excitement.

At Captain Cooks Casino Canada, we prioritize the safety and security of our players. Our mobile platform utilizes the latest encryption technology to protect your personal and financial information. You can play with peace of mind, knowing that your data is safe and secure.

Join Captain Cooks Casino Canada today and experience the ultimate mobile gaming adventure. With our user-friendly interface and seamless navigation, you'll have no trouble finding your favorite games and enjoying hours of entertainment. Get ready to embark on a thrilling journey with Captain Cooks Casino Canada!

In conclusion, the mobile gaming experience at Captain Cooks Casino Canada is nothing short of exceptional. With a vast selection of high-quality games, seamless navigation, and user-friendly interface, players can enjoy their favorite casino games anytime, anywhere. The mobile platform offers the same level of excitement and immersive gameplay as the desktop version, ensuring that players never miss out on the action. Whether you're a seasoned player or new to the world of online gaming, Captain Cooks Casino Canada's mobile platform is a must-try. So, grab your smartphone or tablet, sign up today, and embark on an unforgettable gaming adventure!

CZYTAJ TAKŻE: Czy po wypadku samochodowym ze skutkiem śmiertelnym należy się renta? Jeśli tak to komu?

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym?

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie za śmierć ojca w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł – 15 000 zł. Jest to o wiele za mało. Sprawdzona kancelaria odszkodowawcza potrafi wynegocjować lub wywalczyć w sądzie kwoty 10, a nawet i 15 razy wyższe. By jednak uzyskać najbardziej satysfakcjonujące odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku, należy spełnić określone warunki.

Przede wszystkim od dnia śmierci ojca nie może upłynąć więcej niż 20 lat, a zmarły ojciec nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć. Dodatkowo osoba ubiegająca się o odszkodowanie powinna posiadać następujące dokumenty:

 • akt zgonu ojca
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa, jeżeli dziecko, które ubiega się o odszkodowanie zmieniło nazwisko po ślubie
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią ojca (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego, inne dokumenty z postępowania karnego, sygnaturę akt sprawy

W przypadku dopłaty do odszkodowania trzeba posiadać dokumentację z postępowania o odszkodowanie za śmierć ojca.

W kolejnych krokach należy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, przesłać zgromadzone w sprawie dokumenty lub scedować ich uzyskanie na kancelarię. Prawnicy odpowiednio wycenią wysokość możliwych do uzyskania roszczeń, a po podpisaniu umowy, będą reprezentować poszkodowanego przed firmą ubezpieczeniową lub w sądzie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca

Oprócz zadośćuczynienia, renty,  zwrotu kosztów pochówku i stypy oraz leczenia, dziecko może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca. Czym charakteryzuje się to świadczenie? Odszkodowanie za śmierć jest świadczeniem finansowym. Jego zadaniem jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych, jakie poniosły dzieci zmarłego mężczyzny. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca przysługuje w momencie, gdy jego nagłe odejście spowodowało:

 • utratę wsparcia i opieki;
 • utratę przez dzieci możliwości bycia kształtowanym i wychowywanym przez ojca;
 • utratę części dochodów, którą ojciec przeznaczał na utrzymanie dzieci;
 • utratę możliwości poprawy sytuacji materialnej rodziny w wyniku awansu czy podwyżki ojca;
 • utratę możliwości spłaty zobowiązań finansowych przez ojca np. kredytów;
 • trwałe lub przemijające skutki zdrowotne doznawane przez dzieci zmarłego w konsekwencji przeżywania jego straty.

O jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca mogą starć się niepełnoletni jaki pełnoletni potomkowie, pasierbowie i dzieci przysposobione (adoptowane), dzieci z rodziny zastępczej i przyjęte na wychowanie. Wystarczy wykazać, że przed śmiercią zmarły i wnioskodawcy mieszkali ze sobą w jednym gospodarstwie domowym, a także łączyły ich realne i silne więzi emocjonalne.

Sprawdź również: 

Odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Wypłata odszkodowania za śmierć teścia lub teściowej


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl